Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

- Đánh giá các hệ thống nguồn và các nguồn dữ liệu để định vị các vấn đề cần giải quyết
liên quan đến chất lượng & tính sẵn sàng của dữ liệu, đề xuất phương án thu thập & làm
giàu dữ liệu
- Hỗ trợ phát triển & vận hành các báo cáo đo lường chất lượng dữ liệu, tạo cơ sở đề xuất
phương án cải thiện chất lượng dữ liệu và điều chỉnh chiến lược quản trị dữ liệu.
- Phát triển & duy trì các tài liệu mô tả đặc tính dữ liệu để thiết lập tiêu chuẩn quản trị & sử
dụng dữ liệu, hợp tác với các đơn vị để đảm bảo chất lượng dữ liệu được duy trì theo
thời gian.
- Điều phối giám sát nhằm đảm bảo các hệ thống công nghệ/yêu cầu phát triển công nghệ
mới phải có đầy đủ từ điển dữ liệu tương ứng
- Thực hiện các đánh giá để định vị các vấn đề liên quan đến mô hình quản trị dữ liệu, kiến
trúc dữ liệu, chất lượng dữ liệu, quán lý siêu dữ liệu, dữ liệu chuẩn & dữ liệu tham chiếu.
- Đóng vai trò điều phối đối với các Đơn vị Kinh doanh, Chức năng & Công nghệ để đảm
bảo các yêu cầu về bảo vệ an toàn dữ liệu được đinh nghĩa rõ ràng, minh bạch, xuyên
suốt và là cấu phần quan trọng của hoạch định và tối ưu vận hành.
- Phối hợp xây dựng, ban hành & triển khai khung quản trị dữ liệu toàn hàng bao gồm
nguyên tắc, chính sách, tiêu chuẩn & quy trình với trọng tâm là cải thiện chất lượng dữ
liệu, tính sẵn sàng, chính xác & khả dụng của dữ liệu dựa trên việc điều chỉnh & phát triển
hệ thống chính sách, văn bản, quy trình, kiến trúc & công nghệ.
- Phối hợp phát triển & vận hành danh mục tài liệu mô tả & tham khảo cho hệ thống dữ
liệu, bao gồm hệ thống phân quyền, danh mục từ điển dữ liệu.
 

Job Requirement

- Bằng thạc sĩ với kinh nghiệm am hiểu về quản lý dữ liệu trong thực tế
- Ít nhất 4 năm kinh nghiệm làm việc với các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu (e.g. Oracle,
MySQL, MS SQLServer)
- Ít nhất 4 năm kinh nghiệm với lĩnh vực ngân hàng hoặc có hiểu biết sâu rộng về mô hình
kinh doanh & kiến trúc dữ liệu ngân hàng
- 2 năm kinh nghiệm về triển khai khung quản lý dữ liệu, bao gồm dữ liệu chuẩn, dữ liệu
tham chiếu, siêu dữ liệu, kiến trúc dữ liệu, quản trị dữ liệu & chất lượng dữ liệu với các
công cụ hiện đại như: Informatica DQ, Collibra…
- Sử dụng tiếng Anh thành thạo
- Hiểu rõ nguyên lý làm việc Agilevà thực hành theo khung Scrum
 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Phân tích Kinh doanh - MSB - DT - 1M445

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 45 Tr VND Expired Date: 03/07/2024

Chuyên gia dự án Sales Transformation - RB - MSB - 1O203

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/07/2024

Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I326

Location: Ha Noi, Quang Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên Thanh toán trong nước - KVH - MSB - 1I328

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 1C182

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Giám đốc quản lý Portfolio Dự án Chuyển đổi Số (PMO) - ROX HO - 2Z162

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/07/2024

Chuyên viên chính/ Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ thế chấp (Hội sở Hà Nội) - QLRR - MSB - 3B382

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/06/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng tín dụng - RB - MSB - 1C181

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/06/2024

Data Engineer - TNEX Finance - 3H107

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 02/08/2024

Chuyên viên cao cấp Phát triển đối tác (Fintech) - TNEX Finance - 2Z161

Location: Ha Noi Salary: 20 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 02/08/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.