Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Vai trò

 • Quản lý dự án Phòng Quản lý Chuyển đổi Số: hỗ trợ Trưởng phòng Phòng Quản lý Chuyển đổi Số lập kế hoạch & giám sát chuỗi công việc, chủ động xúc tiến chuỗi công việc được giao
 • Hỗ trợ: phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo tiến độ dự án & nguồn lực sẵn sàng cho Phòng Quản lý Chuyển đổi Số

2. Trách nhiệm

 • Hỗ trợ Trưởng phòng Phòng Quản lý Chuyển đổi Số lập kế hoạch quản lý dự án bao gồm thiếp lập cột mốc, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc và phân công nhiệm vụ cho thành viên trong phòng
 • Giám sát sự phát triển của Phòng Quản lý Chuyển đổi Số & các mô-đun dự án khác và đảm bảo các nhóm hoạt động hiệu quả đồng thời duy trì được phương thức làm việc phù hợp
 • Phối hợp với lãnh đạo các phòng ban khác (Nhân sự) trong MSB để tạo điều kiện thuận lợi về tiến độ hoặc giải quyết vấn đề trong dự án Digital Factory
 • Liên tục đánh giá dự án để đảm bảo đúng tiến độ, ngân sách & phương thức làm việc
 • Ghi chép chính xác quá trình hình thành, phát triển và triển khai dự án cũng như phạm vi, ngân sách và cơ sở đề xuất dự án.

Job Requirement

Năng lực:

 • Quản lý dự án
 • Quản lý các bên liên quan
 • Thương lượng
 • Phương thức làm việc linh hoạt (Agile)
 • Sử dụng thành thạo công cụ quản lý dự án số (Trello, Zoom) 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

[DI2] Senior Mobile App Developer (Flutter / React Native) - MSB IT BU - DXD - 1Y375

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Business Analyst (Agile) - MSB IT BU - DXN - 1Y374

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

[DI2] Senior Java Developer (Ee, Spring, Hibernate) - MSB IT BU - DXD - 1Y373

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: 1,000 - 2,500 USD Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Công nghệ thông tin - TNH - 2R074

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Phát triển dự án - TNH - 2R078

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên chính Quản lý đầu tư - TNH - 2R077

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Hỗ trợ vận hành (Công nghệ thông tin) - TNH - 2R076

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Chuyên viên cao cấp Quản trị hệ thống Unix và tủ đĩa - MSBIT BU - DXK - 1F199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

Giám đốc Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp Nhà nước - SOE - MSB - 1M231

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 35 Tr VND Expired Date: 30/06/2022

CVCC Ứng dụng vệ tinh thẻ - MSB Core Banking - DXN - 1I165

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/06/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.