Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Vai trò

 • Quản lý dự án Phòng Quản lý Chuyển đổi Số: hỗ trợ Trưởng phòng Phòng Quản lý Chuyển đổi Số lập kế hoạch & giám sát chuỗi công việc, chủ động xúc tiến chuỗi công việc được giao
 • Hỗ trợ: phối hợp với các phòng ban khác để đảm bảo tiến độ dự án & nguồn lực sẵn sàng cho Phòng Quản lý Chuyển đổi Số

2. Trách nhiệm

 • Hỗ trợ Trưởng phòng Phòng Quản lý Chuyển đổi Số lập kế hoạch quản lý dự án bao gồm thiếp lập cột mốc, sắp xếp thứ tự ưu tiên công việc và phân công nhiệm vụ cho thành viên trong phòng
 • Giám sát sự phát triển của Phòng Quản lý Chuyển đổi Số & các mô-đun dự án khác và đảm bảo các nhóm hoạt động hiệu quả đồng thời duy trì được phương thức làm việc phù hợp
 • Phối hợp với lãnh đạo các phòng ban khác (Nhân sự) trong MSB để tạo điều kiện thuận lợi về tiến độ hoặc giải quyết vấn đề trong dự án Digital Factory
 • Liên tục đánh giá dự án để đảm bảo đúng tiến độ, ngân sách & phương thức làm việc
 • Ghi chép chính xác quá trình hình thành, phát triển và triển khai dự án cũng như phạm vi, ngân sách và cơ sở đề xuất dự án.

Job Requirement

Năng lực:

 • Quản lý dự án
 • Quản lý các bên liên quan
 • Thương lượng
 • Phương thức làm việc linh hoạt (Agile)
 • Sử dụng thành thạo công cụ quản lý dự án số (Trello, Zoom) 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Cloud - MSBIT BU - DXK - 1M253

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 09/07/2022

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Dữ liệu - MSBIT BU - DXK - 1M252

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 09/07/2022

Chuyên gia Quản trị Kiến trúc & Giải pháp Ứng dụng - MSBIT BU - DXK - 1M251

Location: Ha Noi Salary: 40 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên Chăm sóc Khách hàng - KVH - MSB - 3B222

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên xây dựng Mô hình rủi ro tín dụng - QLRR - MSB - 3B209

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên Quản lý và thu hồi nợ qua điện thoại - QLRR - MSB - 3B221

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên cao cấp Kiểm soát và báo cáo rủi ro hoạt động - QLRR - MSB - 3B220

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên Giám sát Rủi ro Thị trường - QLRR - MSB - 3B219

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên chính Chính sách quản lý rủi ro tín dụng bán lẻ - QLRR - MSB - 3B218

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

Chuyên viên chính phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 3B217

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.