Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Salary review

Job Description

1. Thẩm định và đề xuất cấp tín dụng, đầu tư trái phiếu của khách hàng thuộc khách hàng Doanh nghiệp Lớn/ Ban SOE:
- Thẩm định và kiểm soát Báo cáo đánh giá rủi ro tín dụng:
+ Thẩm định trực tiếp khách hàng cùng Cán bộ thẩm định, kiểm soát báo cáo thẩm định trực tiếp khách hàng.
+ Thẩm định hồ sơ tín dụng/đầu tư trái phiếu,  kiểm soát Báo cáo đánh giá rủi ro tín dụng do CBTĐ lập, đánh gíá và đưa ý kiến đề xuất đối với hồ sơ đề nghị cấp tín dụng do các TTKHDN/Ban SOE trình qua phòng Thẩm định & Phê duyệt Khách hàng DNL.
- Tham gia họp UBTD để báo cáo cấp phê duyệt về đề xuất cấp tín dụng của khách hàng.

2. Họp và ký biên bản nhận diện khách hàng DNL/Ban SOE: Có ý kiến đánh giá, tham gia họp, ký biên bản nhận diện với các khoản nhận diện của khách hàng thuộc ngân hàng DNL/SOE.

3. Phê duyệt cấp tín dụng cho khách hàng DNL/Ban SOE trong thẩm quyền được giao (tùy từng thời kỳ)

4. Xếp hạng khách hàng tại thời điểm cấp tín dụng/đầu tư trái phiếu, định kỳ hoặc theo yêu cầu của Đơn vị kinh doanh.

5. Đánh giá/rà soát định kỳ đối với các khoản cấp tín dụng trung/dài hạn/đầu tư trái phiếu theo yêu cầu của ĐVKD thuộc phân khúc Khách hàng DNL của NHDN/Ban SOE. Kiểm soát báo cáo rà soát định kỳ.

6. Góp ý quy trình, văn bản chính sách theo yêu cầu của các phòng ban liên quan

7. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn:  Tốt nghiệp đại học trở lên chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Tài chính kế toán, đầu tư, quản trị kinh doanh.
- Ngoại ngữ: Tương đương mức điểm 300- 450 điểm khung tham chiếu mức điểm TOEIC.
- Tin học: Trình độ B tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn:  Có ít nhất 7 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tín dụng/phân tích, thẩm định tín dụng/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng.
- Kinh nghiệm quản lý: Tối thiểu 03 năm kinh nghiệm quản lý, trong đó có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực tín dụng/phân tích, thẩm định/quản lý tín dụng/quản lý rủi ro tín dụng ngân hàng.

3. Kiến thức:
- Kiến thức chung:
+ Am hiểu tầm nhìn, sứ mệnh giá trị cốt lõi, chiến lược, chính sách của Ngân hàng.
+ Am hiểu về các văn bản chính sách chuyên ngành ngân hàng, văn bản chuyên ngành các ngành kinh tế khác.
+ Có kiến thức tổng hợp, chuyên sâu về các ngành nghề kinh tế.
- Kiến thức chuyên môn:
+ Am hiểu về các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng.
+ Nắm vững về quy trình, chính sách tín dụng áp dụng đối với khách hàng DNL.

4. Năng lực:
- Năng lực hành vi/Thái độ:
+ Tuân thủ quy định;
+ Liêm chính trong công việc
- Năng lực chung:
+ Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả;
+ Khả năng phân tích và định lượng.
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng phát triển con người;
+ Khả năng giải quyết vấn đề.
- Năng lực chuyên môn:
+ Kỹ năng phân tích tài chính;
+ Khả năng đánh giá và ra quyết định.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Giao dịch ngoại tệ - FI - MSB - 1I343

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 10/07/2024

Telesale, tư vấn tài chính - RB - MSB - 3E147

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Giao dịch viên - RB - MSB - 3E146

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Chuyên viên tư vấn bảo hiểm - RB - MSB - 3E145

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Trưởng nhóm Tín dụng Cá nhân - RB - MSB - 3E142

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Chuyên viên Quan hệ Khách hàng - TNEX Finance - 3Q034

Location: Ho Chi Minh, Dong Nai, Can Tho Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Trưởng nhóm Quan hệ Khách hàng - TNEX Finance - 3Q033

Location: Ho Chi Minh, Phu Yen, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Chuyên viên thu hồi nợ thực địa - TNEX Finance - 3Q032

Location: Ho Chi Minh, Dong Thap, An Giang Salary: Negotiable Expired Date: 09/07/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Định giá - QLRR - MSB - 1I330

Location: Ho Chi Minh, Binh Duong Salary: Negotiable Expired Date: 01/07/2024

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ thế chấp cấp 1 - QLRR - MSB - 1I327

Location: Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 26/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.