Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1, Triển khai chính sách quản trị dữ liệu cho dự án Risk STP

2, Đề xuất, tham gia thiết kế và mô tả các loại dữ liệu cần lưu trữ, thu thập phục vụ mục tiêu đo lường và đánh giá rủi ro tự động

3, Đề xuất và phối hợp với các bên liên quan triển khai các giải pháp thu thập, cách thức lưu trữ dữ liệu

4, Tham gia các nhiệm vụ xây dựng kho dữ liệu tập trung; kho dữ liệu trung gian (tính toán các chỉ tiêu) phục vụ cho Risk STP

5, Tham gia xây dựng mô tả BRD, kiểm thử (test) kết quả tính toán các chỉ tiêu, kiểm thử các hệ thống tính toán tự động

6, Dữ liệu là đầu vào cho:  

 • Decision Engine (Rule engine, Model), Credit Fraud System
 • Dữ liệu lịch sử để xây dựng PPL các Model
 • Dữ liệu realtime/lịch sử để xây dựng Báo cáo Dashboard và phân tích nâng cao) trước khi đưa vào sử dụng chính thức

7, Xây dựng hệ thống CSDL phục vụ chuẩn hóa cơ sở dữ liệu và thiết lập báo cáo danh mục tín dụng bán lẻ định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của NH MSB, NHBL và Ngân hàng NN kênh số

8, Tham gia triển khai các công việc dự án Risk STP giai đoạn phát triển: thực hiện viết tài liệu BRD, test case, chính sách sản phẩm, test UAT và golive các use case cho vay luồng thẳng, các hệ thống thuộc phạm vi dự án Risk STP (hệ thống MSB tự xây hoặc giải pháp với nhà thầu)

9, Triển khai các dự án cải tiến về IT phục vụ cho hoạt động rủi ro kênh số của NHBL

10, Các công việc khác theo yêu cầu của quản lý trực tiếp.

Job Requirement

-  Tốt nghiệp Đại học với chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh và các ngành liên quan khác 

- Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp tốt ( TOEIC 0-700 hoặc tương đương)

- Thành thạo tin học văn phòng 

- Hiểu biết và sử dụng tốt VBA, SQL, ngôn ngữ R, Python phục vụ cho xử lý, phân tích data, dữ liệu;

- Hiểu biết về CSDL (data engineering, data analyst) là lợi thế

- Hiểu biết nghiệp vụ tín dụng, nghiệp vụ ngân hàng;

- Có tư duy logic/phân tích tốt, biết cách sắp xếp và quản lý thời gian hiệu quả

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phát triển khách hàng cá nhân - RB - MSB - 2Y068

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên chính kinh doanh ngoại tệ - RB - MSB - 2Y067

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Giám đốc quan hệ khách hàng ưu tiên - RB - MSB - 2Y066

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/04/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tín dụng - RB - MSB - 1O177

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

STP - Phân tích nghiệp vụ (mảng phê duyệt theo lô) - MSB - DXN - 1I301

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/04/2024

Chuyên viên cao cấp quản lý tài sản - QLRR - MSB - 1I297

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Developer Java( BPM) - MSBIT BU - DXK - 1F275

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Solution Architecture - MSBIT BU - DXK - 1F277

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 04/04/2024

Chuyên viên cao cấp Phân tích nghiệp vụ - MSBIT BU - DXK - 1F278

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

Chuyên viên/ Chuyên viên chính Kế toán chi tiêu - MTCB - QLTC - MSB - 1F274

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 03/04/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.