Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Tham gia xây dựng, cải tiến quy trình, hướng dẫn nghiệp vụ của Ban tài chính kế toán

2. Thiết lập quy trình quản lý và luân chuyển chứng từ ở từng khâu từ khâu đầu vào cho đến khâu bán ra để đảm bảo không có rủi ro tài chính, không có thất thoát tài sản.

3. Tổ chức triển khai công tác thiết lập các báo cáo kế toán, thống kê và quyết toán theo qui định của Nhà nước của công ty;

4. Kiểm tra và giám sát các khoản thu, chi đảm bảo đúng luật pháp và tuân thủ các quy định của Công ty.

5. Kiểm tra, kiểm soát các hợp đồng kinh tế của Công ty, đảm bảo quyền lợi cho công ty và tuân thủ pháp luật.

6. Kiểm soát chi phí, kiểm soát công nợ phải thu, công nợ phải trả.

7. Tham gia làm việc với đoàn thanh tra, kiểm tra của các cơ quan nhà nước như cơ quan thuế. Chịu trách nhiệm làm việc với các đơn vị kiểm toán độc lập, kiểm toán nội bộ.

8. Tham gia xây dựng, soạn thảo các Quy chế và Quy trình liên quan đến công tác kế toán đảm bảo công tác hoạt động và phối hợp giữa ban kế toán và các đơn vị.

9. Phối hợp với các phòng ban xây dựng kế hoạch kinh doanh định kỳ hàng năm.

10. Cải tiến phương pháp hạch toán và chế độ báo cáo, lập các quy trình, quy định, quy chế kiểm soát thanh toán, luân chuyển chứng từ và chi tiêu theo yêu cầu (nếu có)

11. Lập Báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh , báo cáo hợp nhất và các báo cáo khác theo yêu cầu của Ban Lãnh đạo.

12. Xây dựng được check list công việc được giao theo kỳ ngày/tuần/tháng

13. Thực hiện các công việc theo yêu cầu của kế toán trưởng,.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành tài chính kế toán trở lên. Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề kế toán hoặc chứng chỉ hành nghề kiểm toán, chứng chỉ kế toán trưởng
- Ngoại ngữ:
- Tin học: Thành thạo tin học văn phòng; Sử dụng tốt và thành thạo phần mềm kế toán (Fast, Misa).

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm tại vị trí Kế toán tổng hợp, biết làm báo cáo hợp nhất

3. Kiến thức:
- Nắm vững kiến thức hệ thống kế toán Việt Nam;
- Nắm vững kiến thức về thuế Việt Nam.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
Khả năng áp dụng kiến thức vào công việc hiệu quả;Khả năng giao tiếp và truyền thông; Khả năng làm việc trong một nhóm và quản lý nhóm, linh động, khả năng làm việc trong những môi trường khác nhau và dưới áp lực công việc; 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Kế toán Thuế - QLTC - MSB - 1P334

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 15/10/2023

Cộng tác viên Tác nghiệp vận hành - TNEX - 3H049

Location: Ha Noi Salary: 5 Tr - 6 Tr VND Expired Date: 25/10/2023

Chuyên viên cao cấp Nghiệp vụ Thuế - TNG - 3H050

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 23 Tr VND Expired Date: 25/10/2023

Chuyên viên kế toán thanh toán - Công ty TNPM - TNS - 1N276

Location: Ha Noi Salary: 9 Tr - 12 Tr VND Expired Date: 24/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.