Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Công tác Kế hoạch: 
- Lập và thực hiện kế hoạch công việc trong phạm vi trách nhiệm được giao đảm bảo bao quát toàn bộ công việc;
- Lập báo cáo Quy trình tiếp cận khách hàng tiềm năng;
- Định kỳ tự đánh giá kết quả công việc, tổng hợp diện tích cập nhật hồ sơ danh sách và cơ sở dữ liệu khách hàng để quản lý và chăm sóc khách hàng;
- Bám sát KPI tháng/Quý để đảm bảo chỉ tiêu kinh doanh.

2. Kiểm soát hoạt động bán hàng:
- Theo dõi cập nhật khách hàng tiềm năng;
- Cập nhật cơ sở dữ liệu khách hàng;
- Cập nhật nhật ký công việc trong tuần, lập báo cáo khách hàng theo tuần tổng hợp báo cáo lãnh đạo quản lý trực tiếp, cập nhật số liệu phục vụ báo cáo kinh doanh tuần;
- Theo sát tình hình chính sách vĩ mô toàn cầu, trong nước;
- Duy trì và thiết lập các đầu mối giới thiệu, kênh xúc tiến trong và ngoài nước.

3. Quản trị rủi ro:
- Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở;
- Báo cáo Lãnh đạo & đề xuất xử lý (nếu có).

4. Đào tạo:
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, chủ động tìm hiểu và học hỏi từ lãnh đạo trực tiếp, các đồng nghiệp khác từ các chương trình đào tạo để trau dồi kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả công việc được yêu cầu;
- Thực hiện đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ cho các vị trí trực thuộc phòng theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của cấp trên.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Chất lượng, Kinh doanh, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan;
- Ngoại ngữ: Sử dụng thành thạo 04 kỹ năng (nghe, nói đọc, viết) theo ngôn ngữ chuyên môn chính (Anh/Trung/Nhật/Hàn);
- Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng, CAD.

2. Kinh nghiệm:
- Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đầu tư, tư vấn đầu tư, xúc tiến đầu tư, trong đó có ít nhất 2 năm trong lĩnh vực sale liên quan đến khu công nghiệp, công nghiệp và sản xuất;
 

3. Kiến thức: 
- Kiến thức chung:
+ Am hiểu về mô hình, cơ cấu tổ chức công ty hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, tư vấn đầu tư;
+ Am hiểu lĩnh vực đầu tư, xúc tiến đầu tư và thị trường FDI, DDI;
+ Am hiểu về Luật Đầu tư, Nghị định, thông tư và các quy định quy phạm pháp luật liên quan;
- Kiến thức chuyên môn: 
+ Có kiến thức về dự án đầu tư, thành lập doanh nghiệp, kỹ năng xúc tiến đầu tư và am hiểu thị trường đầu tư trong và ngoài nước.

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực hành vi/Thái độ:
+ Tinh thần trách nhiệm;
+ Liêm chính trong công việc;
+ Khả năng chủ động trong công việc;
- Năng lực chung:
+ Khả năng tiếp cận và khai thác khách hàng;
+ Khả năng đàm phán;
+ Khả năng xây dựng các mối quan hệ.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên chính/Chuyên viên cao cấp Định giá - QLRR - MSB - 1I310

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 28/05/2024

Chuyên viên nhắc phí qua điện thoại - TNEX Finance - 3R007

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/05/2024

Chuyên viên chăm sóc khách hàng qua điện thoại - EB - MSB - 1P415

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên chăm sóc Khách hàng kênh số - MSB DF - 1P414

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Quản lý hiệu suất bảo hiểm Phi nhân thọ - FI - MSB - 1P413

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Trưởng nhóm Thu hồi nợ tại hiện trường - QLRR - MSB - 1P411

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên Phân tích và Quản trị kinh doanh - QLTD - MSB - 1P412

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên cao cấp Bán hàng Ngân hàng giao dịch - EB - MSB - 1P409

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Chuyên viên cao cấp Giải pháp Ngân hàng điện tử - EB - MSB - 1P408

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 24/05/2024

Giám đốc phòng giao dịch - RB - MSB - 2Y073

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 23/05/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.