Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

- Tiếp nhận khách hàng bàn giao từ các Ngân hàng chuyên doanh hoặc các đơn vị khác từ đó xây dựng phương án và triển khai công tác thu hồi nợ

- Trực tiếp thực hiện kế hoạch thu hồi nợ theo tháng, quý, năm đã được lãnh đạo phòng phê duyệt.

- Triển khai thực hiện, phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện giám sát, quản lý đối với khách hàng và đảm bảo quá trình xử lý nợ được thực hiện theo đúng phương án đã phê duyệt, phát hiện, khắc phục các sơ hở nếu có để giảm thiểu rủi ro phát sinh

- Trực tiếp thực hiện, xây dựng phương án và trình cấp có thẩm quyền về các biện pháp miễn, giảm lãi cho khách hàng hoặc sử dụng dự phòng đã trích để xử lý rủi ro tín dụng.

- Thực hiện công tác báo cáo, kiến nghị các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác xử lý nợ:

+ Thực hiện báo cáo, đánh giá hiệu quả công tác xử lý nợ theo định kỳ/đột xuất theo yêu cầu của Lãnh

đạo Phòng hoặc Cấp có thẩm quyền.

+ Kiến nghị, sửa đổi các biện pháp thích hợp nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng và thu hồi nợ tại

MSB

+ Góp ý, sửa đổi các văn bản có liên quan để phục vụ công tác XLN theo phân công

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Thương mại, Luật;

- Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm: Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính hoặc công tác pháp luật (thẩm phán, luật sư, thanh tra, điều tra viên,…) liên quan xử lý nợ.

3. Kiến thức, kỹ năng:

- Hiểu biết về các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

- Hiểu biết các quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động thương mại, dân sự, hình sự, xử lý nợ

- Khả năng tiếp cận và khai thác thông tin khách hàng

- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán tốt

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.