Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Kế hoạch

 • Định kỳ Lập kế hoạch/Checklist công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình, đảm bảo bao quát toàn bộ công việc.
 • Chủ động sắp xếp và tổ chức thời gian để thực hiện đủ, đúng các công việc theo kế hoạch, các  mục tiêu, kết quả được giao.
 • Định kỳ tự đánh giá kết quả công việc và báo cáo CBLĐ, chủ động đưa ra các ý tưởng, đề xuất cải tiến,… để nâng cao hiệu quả công việc.

2. Triển khai các hoạt động Kiểm soát Chất lượng dịch vụ

 • Thực hiện đánh giá việc triển khai các công tác chất lượng dịch vụ tại các mảng công việc: Đánh giá Chất lượng dịch vụ (CLDV) nội bộ
 • Thực hiện công việc công việc kiểm soát chất lượng hàng năm,tổng hợp kết quả của đoàn kiểm tra định kỳ
 • Phân tích, kiểm soát điểm CLDV chuỗi SOJO và các thương hiệu khác thuộc TNH quản lý.
 • Hậu kiểm kết quả tổng kiểm tra nội bộ mà BQL đã thực hiện, đảm bảo tính chính xác, trung thực của các báo cáo này.
 • Thực hiện việc đào tạo, tư vấn hướng dẫn các cơ sở về Chất lượng dịch vụ để đảm bảo điểm CLDV tăng dần theo từng tháng.
 • Theo dõi & tổng hợp Biên bản vi phạm (BBVP) trong tháng của các Phòng ban & Khối Vận hành. Hàng tuần cập nhật các BBVP lên Giám đốc Ban.
 • Chuyển các thông tin sai phạm (nếu có) cho các phòng/ban nghiệp vụ của để tiếp tục phối hợp xử lý các CBNV có liên quan đến vụ việc.
 • Tổng hợp báo cáo lỗi kiểm tra/thanh tra (nếu có)  hàng tuần. Trong trường hợp có những tình huống nghiêm trọng xảy ra hoặc có nguy cơ gây hại cho Công ty cần báo cáo ngay cho Lãnh đạo cấp trên để xin ý kiến chỉ đạo 
 • Phân tích kết quả đánh giá của khách hàng và đưa ra những khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh, bao gồm những tư vấn đối với CTHĐ QT và Tổng giám đốc cho công tác quản lý chất lượng toàn TNH
 • Đảm bảo tất cả các dự án liên tục cải tiến  đã được khởi xướng trong khách sạn phải được thực hiện xuyên suốt đúng thời hạn và được thường xuyên duy trì, theo dõi.
 • Tổ chức thống kế các lỗi có tần suất xảy ra lớn: tìm hiểu các nguyên nhân căn bản gây lên lỗi và đề xuất biện pháp khắc phục.

3. Nhân sự:

 • Tuân thủ theo chỉ đạo phan công của CVCC phụ trách & chịu trách nhiệm trước Giám đốc KSCL
 • Đánh giá năng lực hàng tháng theo KPI

4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của cấp trên.

Job Requirement

1. Trình độ:  Cao đẳng - Trung cấp Nghề/ Kỹ thuật/ chuyên ngành Quản lý KSCLD…..

2. Kinh nghiệm:

 • 01 năm trong công tác Thanh tra & Kiểm soát chất lượng dịch vụ khối khách sạn
 • Kinh nghiệm quản lý: 01 năm làm Trưởng Bộ phận tại các Khách sạn/ TTTM/ Tòa Nhà & VP

3. Kiến thức:

 • Có kiến thức hiểu biết về Quản lý Vận hành Tòa nhà & kiến thức về Kỹ thuật/ PCCC/ Vệ sinh
 • Có kỹ năng tra cứu VB Pháp luật

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):

 • Làm việc có trách nhiệm cao, chủ động, không né tránh, ỷ lại.
 • Công bằng, quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với văn hóa và các quy định của Tập đoàn.
 • Có kỹ năng tra cứu văn bản

5. Các yêu cầu khác: Có kinh nghiệm & kỹ năng xử lý vấn đề

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp Quản lý chất lượng dịch vụ - TNS Holdings - - 1N258

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Giám đốc Phê duyệt tín dụng bán lẻ cấp 1 thế chấp - QLRR - MSB - 3B348

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

GĐ Quản lý xử lý nợ khách hàng cá nhân Khu vực Miền Bắc - QLTD - MSB - 1Y481

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/04/2023

Giám đốc Tố tụng cấp 2 - QLTD - MSB - 3B346

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/04/2023

CVC/CVCC Tổ tụng - QLTD - MSB - 3B345

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/04/2023

Chuyên viên cao cấp kiểm thử - MSBIT BU - DXK - 3I036

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/04/2023

CG/ CVCC quản trị Chất lượng hệ thống Công nghệ - KCL - MSB - 1F236

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/04/2023

Chuyên gia Chính sách an toàn thông tin - MSBIT BU - DXK - 3I034

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 22/04/2023

Chuyên viên chính/CVCC Tố tụng - QLTD - MSB - 1P271

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên viên chính/CVCC Xử lý nợ Khách hàng cá nhân - QLTD - MSB - 1P270

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.