Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Description

1. Thực hiện các công việc tác nghiệp, vận hành dịch vụ Ngân hàng số
- Thực hiện phê duyệt đăng ký mở tài khoản online cho khách hàng trên hệ
thống quản trị Admin;
- Thực hiện phê duyệt hồ sơ, hợp đồng hợp tác dịch vụ thanh toán số với các
đối tác, điểm chấp nhận thanh toán sử dụng dịch vụ thanh toán với TNEX/MSB
- Tham gia với các Phòng ban liên quan của TNEX để xây dựng Quy trình
quản trị vận hành tác nghiệp cho các sản phẩm ngân hàng số và quy trình/quy
định thẩm định phê duyệt khách hàng;
- Định kỳ gửi các báo cáo nghiệp vụ được phân công phụ trách đến Trưởng
nhóm phụ trách bộ phận hoặc Giám đốc Phòng và các bên nghiệp vụ liên quan
trong TNEX và MSB theo yêu cầu;
- Tham gia đánh giá rà soát lại quy trình vận hành đang thực hiện; cùng phối
hợp với Trưởng nhóm Phụ trách bộ phận và Giám đốc Phòng làm việc với bộ
phận phát triển sản phẩm,các bộ phận liên để tối ưu hóa sản phẩm và quy trình
vận hành;

2. Triển khai công tác đối soát, thanh toán, hạch toán cho các dịch vụ thanh
toán số:
- Thực hiện các công việc đối soát, thanh toán và hạch toán cho khách hàng/
đối tác theo nhóm công việc được phân công phụ trách;
- Định kỳ, báo cáo lãnh đạo và các bên liên quan về công tác thanh toán và kế
toán dịch vụ cho khách hàng/đối tác

3. Tham gia kiểm soát công tác quyết toán tài chính năm 

4. Các công việc khác:
- Tham gia vào các dự án của Công ty liên quan đến các dịch vụ thanh toán số;
- Trực tiếp tham gia xây dựng các yêu cầu phát triển các tính năng quản trị
khách hàng hàng Admin;
- Lập báo cáo và cung cấp các số liệu cho các bên liên quan đến nghiệp vụ vận
hành, thanh toán dịch vụ của TNEX ;
- Cập nhật các văn bản quy định liên quan đến nghiệp vụ cho Phòng Tác
nghiệp vận hành/Trung tâm vận hành và công nghệ/Công ty cổ phần dịch vụ và
nền tảng kỹ thuật số TNEX

5. Thực hiện các công việc khác theo phân công của Cấp có thẩm quyền 
 

Job Requirement

Yêu cầu

- Trình độ : Đại học trở lên
- Chuyên ngành : Kế toán, tài chính, ngân hàng
 

Thời gian làm việc:

  • Địa điểm làm việc:54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội
  • Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6 với ca linh hoạt( từ 8:00/8:30/9:00 đến 6:00/6:30/7:00 PM); giờ ăn trưa: 12:00 trưa - 1:00 chiều

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên phân tích và quản lý hiệu suất, kế hoạch kinh doanh - QLTC - MSB - 1P360

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 17/01/2024

Chuyên viên Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB - 1P359

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 17/01/2024

Chuyên viên thẩm định qua điện thoại - FCCOM - 3H079

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 16/01/2024

Chuyên viên cao cấp mô hình - FCCOM - 3H075

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/01/2024

Chuyên viên cao cấp Chính sách và quản lý danh mục - FCCOM - 3H074

Location: Ha Noi Salary: Competitive Expired Date: 15/01/2024

Giám đốc phòng giao dịch - RB - MSB - 2Y059

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/01/2024

Cộng tác viên Phân tích, quản lý hiệu suất, kế hoạch kinh doanh - QLTC - MSB - 1P358

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

Chuyên viên chính/ CVCC Báo cáo thống kê và đối soát - QLTC - MSB - 1P357

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/12/2023

Kiểm soát viên Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB - 1P356

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

Giám đốc Tố tụng (Mảng Xử lý nợ) - QLTD - MSB - 1P354

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.