Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development

Job Description

1. Xây dựng tài liệu yêu cầu:

 • Nghiên cứu các văn bản pháp luật, văn bản MSB về nghiệp vụ Kế toán;
 • Nghiên cứu các giải pháp của nhà thầu dự án Newcore để nắm bắt hiểu rõ các tính năng sẵn có của giải pháp cũng như tính năng có thể phát triển, tùy biến của hệ thống ứng dụng;
 • So sánh, đối chiếu các giải pháp nhà thầu cung cấp với yêu cầu của MSB để đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống và thiết lập các tham số phân hệ tối ưu (gap yêu cầu nghiệp vụ);
 • Xây dựng tài liệu yêu cầu các mảng liên quan đến nghiệp vụ Kế toán;
 • Phối hợp với các nhóm nghiệp vụ khác đưa ra yêu cầu nghiệp vụ có liên quan.

2. Xây dựng bộ tham số cho Core Banking mới và phương án chuyển đổi dữ liệu:

 • Tìm hiểu các quy định về hệ thống công nghệ hiện tại của MSB và bộ tham số của Core Banking cũ mảng nghiệp vụ Kế toán;
 • Phân tích và ghép các tham số tương ứng giữa 02 hệ thống Core Banking cũ và Core Banking mới, đưa ra yêu cầu thiết lập các tham số tối ưu phù hợp với yêu cầu của mảng nghiệp vụ Kế toán;
 • Phối hợp với các nhóm nghiệp vụ khác của dự án đưa ra phương án chuyển đổi dữ liệu tối ưu cho mảng nghiệp vụ Kế toán. 

3. Kiểm thử hệ thống:

 • Xây dựng kịch bản kiểm thử các tính năng của hệ thống theo đúng yêu cầu nghiệp vụ đảm bảo kiểm thử được tối đa các tình huống;
 • Hướng dẫn, đào tạo việc kiểm thử cho các thành viên khác của nhóm;
 • Thực hiện kiểm thử hệ thống;
 • Phối hợp với nhà thầu để xử lý các lỗi hệ thống;
 • Nghiệm thu hệ thống.

4. Triển khai:

 • Xây dựng tài liệu hướng dẫn người sử dụng;
 • Tổ chức đào tạo cán bộ triển khai dự án tới các đơn vị và người sử dụng;
 • Phối hợp với các nhóm nghiệp vụ của dự án để chuyển đổi số liệu từ Core cũ sang Core mới;
 • Xử lý các vấn đề phát sinh sau khi triển khai (nếu có)

5. Nâng cấp/phát triển hệ thống sau Golive:

 • Tiếp nhận các yêu cầu nâng cấp hệ thống Core Banking để đánh giá và phối hợp với khối Công nghệ làm việc với nhà thầu thực hiện việc nâng cấp theo phê duyệt của cấp có thẩm quyền;
 • Hỗ trợ vận hành và đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả ứng dụng Core banking mới vào vận hành. 

6. Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc nghiệp vụ và Trưởng nhóm:

 •  Lập kế hoạch công việc cho cá nhân/nhóm nghiệp vụ theo từng giai đoạn dự án;
 •  Xây dựng các báo cáo tiến độ công việc/kết quả công việc của cá nhân/nhóm nghiệp vụ theo theo từng giai đoạn dự án;
 •  Xây dựng các báo cáo có liên quan đến dự án theo phân công;
 •  Các công việc khác theo phân công.

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng
 • Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp
 • Tin học: Thành thạo tin học Văn phòng

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm làm việc trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng hoặc tương đương;
 • Kinh nghiệm sử dụng phần mềm: Sử dụng thành thạo và hiểu biết các chức năng, cách vận hành hệ thống Core Banking (hệ thống do MSB lựa chọn)

3. Kiến thức:

 • Am hiểu các quy định của pháp luật trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng và quy trình, nghiệp vụ của ngân hàng
 • Am hiểu về các sản phẩm, dịch vụ của MSB
 • Am hiểu các chuẩn mực kế toán, kế toán ngân hàng

4. Kỹ năng/Khả năng:

 • Năng lực hành vi/Thái độ: Tinh thần trách nhiệm;
 • Năng lực chung: Khả năng giao tiếp và truyền thông
 • Năng lực quản lý/lãnh đạo:  Khả năng lập kế hoạch và triển khai công việc; Khả năng tư duy logic;
 • Năng lực chuyên môn:  Khả năng làm việc theo nhóm/tổ chức; Khả năng sáng tạo và liên tục cải tiến.

5. Các yêu cầu khác:

 • Sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực cao; trung thực, trong các hoạt động.
 • Kiên trì, có thể giao tiếp tốt đối với các bộ phận, phòng ban, ĐVKD có liên quan trong nội bộ MSB đảm bảo đáp ứng tối đa yêu cầu của các đơn vị trong khuôn khổ quy định của pháp luật và MSB.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Mobile lead - MSB DF - DXD - 1Y500

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/10/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.