Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

 • Insurance
 • Travel opportunities
 • Incentive bonus
 • Health checkup
 • Training & Development
 • Salary review

Job Description

1. Lập Kế hoạch, tiến độ Dự án

 • Điều phối các team PTDA lập Kế hoạch, tiến độ Dự án.
 • Theo dõi và kiểm soát tiến độ thực hiện của Dự án và báo cáo Giám đốc Kế hoạch - Đấu thầu- Pháp lý.
 • Xác định thời hạn dự kiến hoàn thành các bước triển khai Dự án để thúc đẩy tiến độ Dự án hoàn thành đúng kế hoạch và mục tiêu đề ra.
 • Quản lý, điều phối, báo cáo, tổng hợp tiến độ các dự án được giao.
 • Xây dựng các quy trình, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến công việc phát triển dự án nhằm kiểm soát tiến độ hiệu quả.
 • Đề xuất giải pháp về cách giải quyết công việc, quản lý tiến độ với Lãnh đạo Ban nhằm đưa ra phương án tối ưu..

2.Thực hiện các công việc đấu thầu dự án

 • Chịu trách nhiệm thực hiện triển khai và rà soát các công việc liên quan đến công tác đấu thầu, đấu giá Dự án.
 • Phối hợp với các phòng ban liên quan và Ngân hàng để làm các Cam kết tín dụng cho các Dự án, Bảo lãnh Dự thầu cho các Dự án và các Cam kết tín dụng khác có liên quan.
 • Hoàn thiện hồ sơ đấu thầu, đấu giá Dự án và báo cáo Giám đốc Team kiểm tra, rà soát.
 • Toàn bộ các công việc khác có liên quan đến công tác đấu thầu, đấu giá Dự án.

3.Thực hiện công tác pháp lý dự án

 • Chịu trách nhiệm kiểm tra rà soát việc lưu trữ tất cả các hồ sơ pháp lý dự án của Ban, đảm bảo hồ sơ pháp lý tất cả các Dự án của Ban (Dự án đã có kết quả trúng thầu, trúng đấu giá, dự án đã xong sơ tuyển, dự án đang thực hiện, dự án tìm kiếm mới,…) được lưu trữ đầy đủ và khoa học.
 • Phối hợp với các Phòng ban chuyên môn trong Tập đoàn soạn thảo, rà soát và trình ký các loại Hợp đồng tư vấn liên quan đến quá trình triển khai thực hiện Dự án.
 • Thực hiện các công việc liên quan đến các hồ sơ thanh quyết toán các loại Hợp đồng dịch vụ, tư vấn và các hồ sơ thanh quyết toán có liên quan đến toàn bộ Dự án của Ban.

4.Thực hiện công tác Hợp đồng dự án và công tác khác:

 • Thực hiện các công việc liên quan đến các hồ sơ thanh quyết toán các loại Hợp đồng dịch vụ, tư vấn và các hồ sơ thanh quyết toán có liên quan đến toàn bộ Dự án của Ban.
 • Thực hiện các mảng công việc khác do Lãnh đạo Ban phân công.

5. Quản trị rủi ro

 • Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình rà soát văn bản, hồ sơ pháp lý dự án
 • Báo cáo Lãnh đạo & đề xuất xử lý (nếu có)

Job Requirement

1. Trình độ:

 • Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành pháp luật, kinh tế, xây dựng…. hoặc các chuyên ngành liên quan
 • Ngoại ngữ: Có khả năng hiểu và giao tiếp Tiếng Anh ở trình độ cơ bản, có điểm TOEIC từ 200-300.
 • Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm:

 • Kinh nghiệm chuyên môn: Tối thiểu 05 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.

3. Kiến thức:

 • Kiến thức chung: Am hiểu hoặc có kiến thức về pháp luật về các lĩnh vực xây dựng, dự án, đấu thầu đấu giá dự án

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực hành vi/Thái độ:

 • Tinh thần trách nhiệm

- Năng lực chung:

 • Khả năng chủ động trong công việc
 • Khả năng giao tiếp và truyền thông

- Năng lực quản lý/lãnh đạo:

 • Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
 • Khả năng đánh giá và ra quyết định

- Năng lực chuyên môn:

 • Khả năng lập báo cáo/phân tích/đánh giá
 • Khả năng rà soát/kiểm tra

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.