Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Tổ chức điều hành và quản lý công tác Xử lý nợ Khách hàng cá nhân tại khu vực miền Bắc:

- Phân bổ khách hàng cho các cán bộ tùy theo mức độ phức tạp của khách hàng, năng lực của các cán bộ, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao

- Xây dựng, tổ chức thực hiện và quản lý kế hoạch XLN theo tháng, quý, năm

- Định kỳ tổ chức rà soát, đánh giá và kiến nghị phương án xử lý các khoản nợ xấu trong hệ thống MSB

- Kiểm soát việc tổ chức thực hiện xây dựng phương án và trình cấp có thẩm quyền về các biện pháp xử lý tài sản bảo đảm, miễn, giảm lãi cho khách hàng hoặc sử dụng dự phòng đã trích để xử lý rủi ro tín dụng

2. Đánh giá hiệu quả công tác xử lý nợ và kiến nghị, hướng dẫn thực hiện các biện pháp thích hợp nâng cao hiệu quả quản lý khách hàng và thu hồi nợ

- Đầu mối đánh giá tổng kết công tác thu hồi nợ

- Chịu trách nhiệm thực hiện các báo cáo định kỳ và đột xuất liên quan đến nghiệp vụ XLN KHCN

3. Tham mưu xây dựng và tổ chức triển khai chính sách XLN

- Phối hợp với các phòng/ban có liên quan, lập và thực hiện kế hoạch đào tao, tập huấn nghiệp vụ quản lý, XLN có vấn đề, xử lý TSĐB tiền vay....

- Quản lý, và tổ chức các buổi đào tạo CBNV về kinh nghiệm XLN  và các vấn đề liên quan

- Tham gia xây dựng, góp ý về các quy chế, quy trình hướng dẫn liên quan đến công tác XLN

4. Quản lý và phát triển nhân sự:

- Quản lý, phân công công việc và thực hiện đánh giá/khen thưởng nhân sự đối với CBNV do mình phụ trách

- Đào tạo, động viên, khích lệ, tạo động lực làm việc đối với CBNV

Job Requirement

1. Trình độ:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành: Tài chính, ngân hàng, QTKD, Kinh tế, Thương mại, Luật

- Thành thạo tin học văn phòng

2. Kinh nghiệm:

- Có ít nhất 08 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực Ngân hàng - Tài chính hoặc công tác pháp luật  liên quan xử lý nợ

- Có ít nhất 03 năm giữ cương vị quản lý trong lĩnh vực liên quan

3. Kiến thức, kỹ năng:

- Các kiến thức về Tài chính ngân hàng, các kiến thức pháp luật, xã hội  

- Có kỹ năng phân tích tình huống

- Có kỹ năng quản trị điều hành

- Có kỹ năng đàm phán, kỹ năng ra quyết định

 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Giao dịch viên - RB - MSB - 1O128

Location: Ha Noi Salary: 8 Tr - 15 Tr VND Expired Date: 06/11/2022

CVCC/GĐ Phân tích tín dụng KH Doanh nghiệp - QLRR - MSB - 1I205

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Tín Dụng - MSB Core Banking - DXK - 1I196

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Kế toán - MSB Core Banking - DXK - 1I195

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Nghiệp vụ Tín dụng - KVH - MSB - 1I200

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Quản trị Tham Số - KVH - MSB - 1I199

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CV Tác nghiệp tín dụng - KVH - MSB - 1I197

Location: Ha Noi, Ho Chi Minh Salary: Negotiable Expired Date: 06/11/2022

CVC/CVCC Phát triển Khách hàng - FCCOM - 1B132

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CVCC Quản trị tài chính (Công ty CP Tài chính FCCOM) - FCCOM - 1B131

Location: Ha Noi Salary: 15 Tr - 18 Tr VND Expired Date: 05/11/2022

CV Chăm sóc Khách hàng - KVH - MSB - 3B284

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/11/2022

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.