Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Laptop
  • Insurance
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Vai trò

• Chịu trách nhiệm phát triển quy trình Agile và giúp Squad ngày càng trở nên Agile hơn
• Chịu trách nhiệm thúc đẩy việc ứng dụng Scrum bằng cách giúp Squad/Đội Scrum/các bên liên quan hiểu và áp dụng các giá trị, lý thuyết, quy tắc và thông lệ của Scrum.
• Là người huấn luyện và bảo trợ phương pháp huấn luyện
• Xây dựng một văn hóa hợp tác, đóng vai trò như một đầu mối liên hệ giữa Product Owner và nhóm phát triển để đảm bảo phát triển sản phẩm thành công

2. Trách nhiệm

• Hỗ trợ Product Owner và Squad hoàn thành tốt công việc của họ bằng cách hỗ trợ quy
trình, kích thích sự sáng tạo và trao quyền
• Cải thiện năng suất của nhóm thông qua các công cụ đào tạo và các thông lệ làm việc tốt nhất
• Thiết lập tần suất họp của nhóm, bao gồm số lần họp stand-up/lần họp kiểm tra tiến độ; các cuộc họp khác của phương pháp với tần suất họp và mục tiêu họp thích hợp
• Loại bỏ trở ngại đối với công việc của nhóm phát triển
• Triển khai các cách thức của Scrum, giảng dạy và đào tạo các thành viên trong nhóm về vai trò của họ
• Khuyến khích đội ngũ phát triển phản biện và thách thức nguyên trạng mà không vi
phạm các nguyên tắc của Scrum hoặc Agile

Job Requirement

1. Kinh nghiệm

• Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực liên quan
• Có kiến thức cơ bản về các phương pháp phát triển phần mềm khác
• Có Bằng Cử nhân về Khoa học Máy tính, Kỹ thuật Máy tính hoặc các lĩnh vực liên quan. Có Bằng Thạc sĩ là một lợi thế.
• Có Chứng nhận Scrum Master chuyên nghiệp

2. Năng lực kỹ thuật: Thành thạo về các phương pháp agile và hoạt động ceremony của scrum
 

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia/Chuyên gia cao cấp Thiết kế Chiến lược - MSB DF - DXN - 1M379

Location: Ha Noi Salary: 30 Tr - 60 Tr VND Expired Date: 07/05/2023

Chuyên viên cao cấp Phát triển năng lực - Phòng Phát triển văn hóa - BVH - MSB - 1F240

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 20/04/2023

Chuyên gia Quản trị Dữ liệu - MSB DF - DXA - 1M378

Location: Ha Noi Salary: 45 Tr - 50 Tr VND Expired Date: 20/04/2023

DevOps - TEC - 3H016

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 30/04/2023

Chuyên gia Quản trị chuyển đổi - KCL - MSB - 1Y480

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/04/2023

CVCC/Chuyên gia Phân tích kinh doanh (BI Analyst) - MSB - DXA - 1Y479

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/04/2023

Chuyên viên cao cấp Triển khai Front-end - MSB DF - DXN - 1M377

Location: Ha Noi Salary: 25 Tr - 30 Tr VND Expired Date: 18/04/2023

Chuyên viên chính Hỗ trợ Service Desk - MSBIT BU - DXK - 3I037

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/04/2023

Chuyên viên cao cấp kiểm thử - MSBIT BU - DXK - 3I036

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/04/2023

CVCC Lập trình front end( Angular) - KCL - MSB - 1F237

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 26/04/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.