Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Kế hoạch 
- Định kỳ Lập kế hoạch/Checklist công việc trong phạm vi trách nhiệm của mình, đảm bảo bao quát toàn bộ công việc. 
- Chủ động sắp xếp và tổ chức thời gian để thực hiện đủ, đúng các công việc theo kế hoạch, các  mục tiêu, kết quả được giao.
- Định kỳ tự đánh giá kết quả công việc và báo cáo CBLĐ, chủ động đưa ra các ý tưởng, đề xuất cải tiến,… để nâng cao hiệu quả công việc. 

2. Kiểm soát Chất lượng dịch vụ 
- Theo dõi & tổng hợp Biên bản vi phạm (BBVP) trong tháng của các Phòng ban & Khối Vận hành. Hàng tuần cập nhật các BBVP lên Giám đốc Ban.
- Chuyển các thông tin sai phạm (nếu có) cho các phòng/ban nghiệp vụ của để tiếp tục phối hợp xử lý các CBNV có liên quan đến vụ việc.
- Tổng hợp báo cáo lỗi kiểm tra/thanh tra (nếu có)  hàng tuần.
- Thực hiện kiểm soát chất lượng dịch vụ, phát hiện và phản ánh kịp thời các vi phạm ghi nhận tới GĐBQL / Lãnh đạo cấp trên hoặc Ban Thanh tra Tập đoàn. 
- Kiểm tra việc tuân thủ qui định KSCLDV tại cơ sở, đảm bảo các BQL chủ động thực hiện đủ, đúng kế hoạch KSCLDV tại cơ sở theo mô hình đã được duyệt và theo Kế hoạch.
- Thực hiện việc kiểm tra theo chuyên đề hoặc đột xuất các cơ sở.
- Hậu kiểm kết quả tổng kiểm tra nội bộ mà BQL đã thực hiện, đảm bảo tính chính xác, trung thực của các báo cáo này. 
- Theo dõi & kiểm soát việc nghiệm thu đánh giá chất lượng dịch vụ giữa BQL & các Nhà thầu hàng tháng
- Hướng dẫn tư vấn để các CBNV ở BQL nhận định đúng lỗi, không bị sót lỗi.
- Gửi báo cáo kiểm tra (CAP) chậm nhất 24h sau khi kết thúc đợt kiểm tra.
- Thực hiện việc đào tạo, tư vấn hướng dẫn đối với các BQL đang yếu về Chất lượng dịch vụ (CLDV) để đảm bảo điểm CLDV tăng trưởng liên tiếp trong 3 tháng đối với 1 BQL mà mình được phân công phụ trách.

3. Quản trị rủi ro
- Phát hiện nhận diện được các rủi ro có thể phát sinh trong qua trình kiểm tra kiểm soát tại các cơ sở.
- Báo cáo Lãnh đạo & đề xuất xử lý (nếu có)

4. Đào tạo:
- Tham gia đầy đủ các khóa đào tạo, chủ động tìm hiểu và học hỏi từ CBLĐ, đồng nghiệp từ các chương trình đào tạo để trau dồi kiến thức và kỹ năng để đạt kết quả công việc được yêu cầu.
- Tuân thủ các Quy định, Quy chế, Nội quy của Tập đoàn và Công ty.

Job Requirement

1. Trình độ:
- Học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên các chuyên ngành Kinh tế, Chất lượng, Kinh doanh, Tài chính hoặc các chuyên ngành liên quan
- Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp tương đương TOEIC 350 trở lên
- Tin học: Sử dụng thành thạo các phần mềm tin học văn phòng.

2. Kinh nghiệm: Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ, trong đó có ít nhất 2 năm trong công tác Thanh tra & Kiểm soát chất lượng
 

3. Kiến thức: 
- Có kiến thức hiểu biết về Quản lý Vận hành/ quản lý Hệ thống & kiến thức về Kỹ thuật/ PCCC/ Vệ sinh 
- Am hiểu về Pháp luật & có kỹ năng tra cứu văn bản

4. Năng lực (Kĩ năng/Khả năng):
- Năng lực hành vi/Thái độ:
+ Tinh thần trách nhiệm
- Năng lực chung:
+ Khả năng chủ động trong công việc
+ Khả năng giao tiếp và truyền thông
- Năng lực quản lý/lãnh đạo:
+ Khả năng lập kế hoạch và tổ chức
- Năng lực chuyên môn:
+ Khả năng đánh giá vấn đề
+ Thấu hiểu khách hàng

5. Các yêu cầu khác: Có văn hóa & kỹ năng hành xử; không né tránh, ỷ lại; Công bằng, quyết liệt đấu tranh với những hành vi không phù hợp với văn hóa và các quy định của Tập đoàn.

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên gia/Chuyên viên cao cấp Quản trị Chất lượng hệ thống Công nghệ - KCL - MSB - 1F283

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/06/2024

Chuyên gia Cải tiến và Quản trị tinh gọn(QA) - KCL - MSB - 1F284

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 05/06/2024

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.