Welcome To Talentnetwork

Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Job Benefit

  • Insurance
  • Travel opportunities
  • Incentive bonus
  • Health checkup
  • Training & Development
  • Salary review

Job Description

1. Xây dựng, rà soát, nâng cấp mô hình đo lường rủi ro Tín dụng (KHDN/KHCN) (VD: Scoring/Rating, PD, LGD, EAD, Risk Pricing, EW, Economic Capital, Stress test, IFRS...):  Tham gia/ phối hợp thực hiện xây dựng, rà soát và nâng cấp các mô hình đo lường rủi ro

- Xây dựng, rà soát và nâng cấp các mô hình đo lường rủi ro;

- Thực hiện văn bản hóa và lưu trữ các tài liệu liên quan đến quá trình xây dựng, rà soát và nâng cấp mô hình (theo quy định nội bộ về quản trị mô hình đo lường rủi ro của Ngân hàng);

- Xây dựng quy định, quy trình, chính sách, hướng dẫn liên quan đến việc xây dựng/triển khai/rà soát các mô hình đo lường rủi ro;

- Phân tích, đề xuất việc áp dụng/điều chỉnh/cải tiến các mô hình đo lường rủi ro            

2. Phối hợp xây dựng và nâng cấp cơ sở dữ liệu, công cụ và hệ thống phục vụ đo lường rủi ro Tín dụng:

- Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ mục đích đo lường rủi ro; bao gồm: xác định các yêu cầu về dữ liệu, thực hiện kiểm tra dữ liệu, văn bản hóa và lưu trữ toàn bộ các tài liệu liên quan đến việc xây dựng cơ sở dữ liệu;

- Phối hợp xây dựng, nâng cấp các công cụ và hệ thống đo lường rủi ro:

 + Phối hợp xây dựng yêu cầu người dùng (URD), xây dựng test case, thực hiện kiểm tra hệ thống (UAT), xây dựng/điều chỉnh hướng dẫn sử dụng công cụ / hệ thống;

 + Phối hợp thực hiện truyền thông và đào tạo việc sử dụng các công cụ, hệ thống đo lường rủi ro;

 + Văn bản hóa và lưu trữ các tài liệu liên quan đến việc xây dựng, nâng cấp công cụ / hệ thống, hướng dẫn sử dụng công cụ / hệ thống, đào tạo người dùng                         

3. Đào tạo nội bộ và kèm cặp thực tập viên:

- Tham gia, thực hiện đào tạo nội bộ theo phân công của lãnh đạo;

- Kèm cặp thực tập viên / cộng tác viên theo phân công của lãnh đạo

Job Requirement

1. Trình độ

- Tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành Tài chính, kinh tế, ngân hàng, toán.

- Ngoại ngữ: Tiếng anh cấp độ từ B1 trở lên hoặc tương đương

- Thành thạo về tin học văn phòng (MS Word, MS Excel, Outlook, Power Point ...) , sử dụng thành thạo 1 trong các phần mềm phân tích và xử lý dữ liệu (như SQL, SPSS, SAS, STATA,....), ngôn ngữ lập trình (VBA, Matlab,...);

2. Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm liên quan đến xây dựng/ kiểm định mô hình rủi ro/ phân tích rủi ro

3. Kiến thức

- Có kiến thức về Ngân hàng và các sản phẩm của Ngân hàng

- Có hiểu biết về xây dựng/ kiểm định mô hình rủi ro, phân tích rủi ro, phân tích số liệu

- Ưu tiên ứng viên có hiểu biết về quản lý rủi ro tín dụng, rủi ro tín dụng đối tác, hiểu biết về Basel II

4. Năng lực

- Tinh thần trách nhiệm; khả năng triển khai xuất sắc

- Khả năng tư duy logic; phân tích và định lượng; khả năng nghiên cứu/học hỏi để làm việc hiệu quả;

- Khả năng làm việc theo nhóm; khả năng giao tiếp và truyền thông

- Khả năng nghiên cứu, phân tích số liệu           

Similar Jobs

Job Title Location Salary Expired Date

Chuyên viên cao cấp dự án Sales Transformation - RB - MSB - 1O172

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 09/01/2024

Chuyên viên cao cấp phát triển sản phẩm tài khoản và Dịch vụ - RB - MSB - 1O173

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 08/01/2024

Chuyên viên/Chuyên viên cao cấp Khách hàng Cá nhân - RB - MSB - 3D039

Location: Ha Noi, Bac Giang, Bac Ninh Salary: Negotiable Expired Date: 08/01/2024

Giám đốc Phân tích và báo cáo rủi ro - QLRR - MSB - 1Y524

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 27/12/2023

Chuyên viên cao cấp kiểm soát chi phí cơ điện - TNG - 1N288

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 02/01/2024

Giám đốc phòng giao dịch - RB - MSB - 2Y059

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 01/01/2024

Cộng tác viên Phân tích, quản lý hiệu suất, kế hoạch kinh doanh - QLTC - MSB - 1P358

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

Chuyên viên chính/ CVCC Báo cáo thống kê và đối soát - QLTC - MSB - 1P357

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 19/12/2023

Kiểm soát viên Kế toán chi tiêu - QLTC - MSB - 1P356

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

Giám đốc Tố tụng (Mảng Xử lý nợ) - QLTD - MSB - 1P354

Location: Ha Noi Salary: Negotiable Expired Date: 29/12/2023

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.